Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA “TRANSFER ZA POSEBNE
NAMJENE-ELEMENTARNE NEPOGODE” KAO POMOĆ OPĆINI ODŽAK

I

Općini Odžak dodjeljuje se iznos od 463.486,00 KM , kao finansijska pomoć za saniranje šteta od elementarnih nepogoda.
Sredstva iz stava 1. ove tačke koristit će se isključivo za sanaciju glavnog obodnog kanala “Svilaj-Potočari-Srnava”.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, u razdjelu 46. pozicija Transfer za posebne namjene –elementarne nepogode.
Federalno ministarstvo finansija će, putem Trezora, izvršiti isplatu neposredno, od strane Općine Odžak, izabranom izvođaču radova po njegovoj fakturi, ovjerenoj od strane ovlašćenog lica Općine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

III

Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da vrši kontrolu izvođenja radova i namjenskog korištenja dodijeljene pomoći , te po završetku radova informiše Federalni štab civilne zaštite.

IV

O realizaciji ove odluke starat će se Federalno ministarstvo finansija.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 460/02
22. augusta/kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.