Na temelju članka 37. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/01), kčlana 32. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE

I

Iz sredstava tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se isplata iznosa od 120.000,00 KM za namjenu financiranja poslova i zadataka sa blokiranim računima pravnih i fizičkih osoba.

II

Sredstva iz točke I ove odluke koristit će se za financiranje troškova Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo u čijoj nadležnosti su poslovi sa blokiranim računima pravnih i fizičkih osoba, umjesto bivšeg Zavoda za platni promet.

III


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 447/02
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.