Na osnovu člana 37. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/01), člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i člana 16. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE

I

Iz sredstava tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se isplata iznosa od 120.000,00 KM za namjenu finansiranja poslova i zadataka sa blokiranim računima pravnih i fizičkih lica.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke koristit će se za finansiranje troškova Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo u čijoj nadležnosti su poslovi sa blokiranim računima pravnih i fizičkih lica, umjesto bivšeg Zavoda za platni promet.

III


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 447/02
20. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.