Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT "UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM"

I

Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine ( daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) u iznosu od 9.533,333 Specijalnih prava vučenja (devetmilijunapetstotridesettritisućetristotridesettri SDR).


II

Kreditna sredstva će se koristiti za financiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" i to s ciljem organiziranja ispravnog odlaganja čvrstog otpada , institucionalnog jačanja, uspostave sistema povrata troškova, uključivanja privatnog sektora.
Kreditna sredstva će se koristiti pod slijedećim uvjetima:
- rok otplate 35 godina
- period odgode uračunat u rok otplate 10 godina
- troškovi održavanja kredita 0,5% godišnje na
nepovučen iznos kredita
- servisni troškovi 0,75% godišnje na
neotplaćeni iznos glavnice

III

Ovlašćuje se federalni ministar prostornog uređenja i okoliša da u ime Federacije potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA).

IV

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša svatko iz svoje nadležnosti.

V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 438/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.