Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA PROJEKT "UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM"

I

Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine ( daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u iznosu od 9.533,333 Specijalnih prava vučenja (devetmilionapetstotridesettrihiljadetristotridesettri SDR).


II

Kreditna sredstva će se koristiti za finansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" i to s ciljem organizovanja ispravnog odlaganja čvrstog otpada , institucionalnog jačanja, uspostavljanja sistema povrata troškova, uključivanja privatnog sektora.
Kreditna sredstva će se koristiti pod sljedećim uvjetima:
- rok otplate 35 godina
- period odgode uračunat u rok otplate 10 godina
- troškovi održavanja kredita 0,5% godišnje na
nepovučen iznos kredita
- servisni troškovi 0,75% godišnje na
neotplaćeni iznos glavnice

III

Ovlašćuje se federalni ministar prostornog uređenja i okoliša da u ime Federacije potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša svako iz svoje nadležnosti.

V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 438/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.