Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o fondacijama i zakladama ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invlaida domovinskog rata - federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA
BRANITELJSKIH POPULACIJA

I

U Odluci o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/02), u točki X stavak 2. riječi: "šest" zamjenjuju se sa riječi: "dvanaest".

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 437/02
1. srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.