Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), a u svezi sa čl. 29. i 32. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I

Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva zdravstva za 2002. godinu, i to:

PROGRAM
RASPODJELE TRANSFERA ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE
OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU


Red. broj

NAZIV PROGRAMA

SVRHA PROGRAMA

INSTITUCIJA PRIMATELJ

IZNOS U

- KM-

1.

Nabavka kolor ultrazvučnog aparata za potrebe Centra urgentne medicine

Urgentna dijagnostička obrada pacijenata

Klinički centar Univerziteta Sarajevo

150.000.-

2.

Nabavka laboratorija za Centar urgentne medicine

Efikasnije organiziranje laboratorijske dijagnostike koja je u postojećoj organizaciji dislocirana u Institutu za kliničku biokemiju

Klinički centar Univerziteta Sarajevo

43.000.-

3.

Sufinansiranje troškova nabavke mobilnog CT aparata

Obavljanje CT pregleda u drugim gradovima

Klinički centar Univerziteta Sarajevo

250.000.-

4.

Nabavka citostatika u Odjelu onkologije

Podrška liječenju malignih oboljenja

Klinička bolnica Mostar

353.500.-

5.

Nabavka otopina za hemodijalizu

Podrška bolesnim na hemodijalizi

Univerzitetsko klinički centar Tuzla

353.500.-

6.

Pokretanje Projekta “Rehabilitacioni centar Ilidža”

Podrška izgradnji lječilišnog kompleksa “Terme Ilidža”

Rehabilitacioni centar “Ilidža”

50,000,-


II

Sredstava iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 20. Proračuna, pozicija "Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

III

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svojih ovlasti.


IV

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Federalno ministarstvo zdravstva izvješćuje Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosnei Hercegovine.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 432/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.