Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O PROCEDURI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH ARANŽAMANA

I

Ovom odlukom propisuju se procedure za korištenje sredstava sa računa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koji se otvaraju za potrebe implementiranja sredstava Svjetske banke i sredstava donatora za koja je Svjetska banka administrator, Europske banke za obnovu i razvitak, Europske investicijske banke, kao i implementiranje drugih multilateralnih i bilateralnih financijskih aranžmana.

II

Za sprovođenje procedura povlačenja sredstava iz točke I ove odluke, namijenjenih financiranju projekata u Federaciji, nadležno je Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

III

Za povlačenje sredstava iz točke I ove odluke, u svrhu korištenja sredstava i realiziranja projekata u Federaciji, ovlašteni potpisnici su federalni ministar financija/finansija ( u daljnjem tekstu: ministar) ili zamjenik federalnog ministra financija/finansija ( u daljnjem tekstu: zamjenik ministra) i drugi ovlašteni potpisnik.
Povlačenje sredstava iz točke I ove odluke vršit će se po slijedećoj proceduri:
1. potrebna su najmanje dva potpisa;
2. jedan od ovlaštenih potpisnika mora biti ministar ili zamjenik ministra;
3. drugi ovlašteni potpisnik može biti nadležni federalni ministar, zamjenik nadležnog federalnog ministra ili pomoćnik nadležnog federalnog ministra (gdje nema nadležnog federalnog ministra ili zamjenika nadležnog federalnog ministra) i direktor jedinice za implementiranje projekta ili osoba koju on odredi;
4.drugi potpis , iz grupe drugih ovlaštenih potpisnika, ne može biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao i potpisnik iz alineje 2. stavak 2. ove točke.

IV

Ostvarene kamate i tečajne razlike na računima iz točke I ove odluke mogu se koristiti samo za otplatu vanjskog duga.
Za sve operacije po računima iz točke I ove odluke ovlašteni su ministar i zamjenik ministra ili drgi potpisnici koje oni odrede, pod uvjetima iz točke III ove odluke.

V

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju suglasnosti za korištenje sredstava specijalnih računa za sredstva Svjetske banke i sredstva donatora za koje je Svjetska banka administrator ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97).

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 427/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.