Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

I

Zavodu za javno zdravstvo odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo se vrši na sljedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 42.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 426/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.