Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o fondacijama i zakladama ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE FONDACIJE POD NAZIVOM "FONDACIJA DARUL-ILM"

I

Daje se suglasnost za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija Darul-Ilm" sa sjedištem u Mostaru.
Osnivač Fondacije je Tantawi Mahmoud iz Marne, SR Njemačka.

II

Svrha Fondacije je: pomoć u unapređenju kulturnih, prosvjetnih, znanstvenih i drugih aktivnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, sukladno zakonu i njenim programskim ciljevima.

III

Fondacija djeluje sukladno zakonu i svom Statutu.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 425/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.