Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o fondacijama i zakladama ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE FONDACIJE POD NAZIVOM "FONDACIJA DARUL-ILM"

I

Daje se saglasnost za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija Darul-Ilm" sa sjedištem u Mostaru.
Osnivač Fondacije je Tantawi Mahmoud iz Marne, SR Njemačka.

II

Svrha Fondacije je: pomoć u unapređenju kulturnih, prosvjetnih, naučnih i drugih aktivnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom i njenim programskim ciljevima.

III

Fondacija djeluje u skladu sa zakonom i svojim Statutu.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 425/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.