Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i člana 17. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRENJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ISPLATU STIMULATIVNOG DIJELA POLICAJCIMA-POVRATNICIMA U PU SREBRENICA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.godinu, u cilju održivog povratka u Srebrenicu, odobrava se izdvajanje sredstava za isplatu stimulativnog dijela policajcima-povratnicima u PU Srebrenica.

II

Isplata stimulativnog dijela za dodatno angažovanje do 30.06.2002. godine, te mjesečna isplata za dodatno angažovanje do 01.07.2002. godine do kraja tekuće godine je:

R.b.

Ime i prezime

Radno mjesto

U PU Srebrenica od

Mjesečna stimulacija

Razlika stimulacije do 30.6.2002.

1.

Alija Hasić

zamj. komandira

8.11.2001. god.

530,00 KM

4.240,00 KM

2.

Sejd Mustafić

policajac

7.12.2001. god.

220,00 KM

1.540,00 KM

3.

Kadrija Avdić

policajac

1.11.2001. god.

220,00 KM

1.760,00 KM

4.

Husejn Ivazović

policajac

13.12.2001. god.

220,00 KM

1.540,00 KM

5.

Edin Alihodžić

policajac

22.4.2002. god.

220,00 KM

660,00 KM

6.

Hajrudin Bajramović

pripravnik

3.12.2001. god.

100,00 KM

770,00 KM

7.

Sabahudin Salkić

pripravnik

10.6.2002. god.

100,00 KM

100,00 KM

 

 

 

UKUPNO U KM:

1.610,00 KM

10.610,00 KM


III

Neto isplate iz tačke II ove odluke uvećane za iznos poreza bit će isplaćene sa pozicije "Tekuća rezerva Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu".

IV

Isplatu razlike stimulativnog dijela u bruto iznosu od 15.308,71 KM isplatiti odmah u skladu sa tač. II i III ove odluke.
Mjesečna stimulacija počev od 1.7.2002. godine u bruto iznosu od 2.322,99 KM isplaćivat će se po isteku svakog mjeseca tekuće godine u skladu sa tač. II i III ove odluke.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo socijalne politike raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija .


VI

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka V broj 314/02 od 28.6.2002. godine.

VIIOva odluka stupa na snagu danom donošenja.


V broj 314-1/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.