Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Kazneno-popravne zavode se pokrivaju na slijedeći način:
1. Naknada troškova uposlenih u iznosu od 395.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos .
2. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isi iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 424/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.