Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se pokriće nedovoljno planiranih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Kazneno-popravne zavode pokrivaju se na sljedeći način:
1. Naknada troškova uposlenih u iznosu od 395.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos .
2. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 424/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.