Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde se pokrivaju na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala"za isti iznos.
3. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 9.000,00 KM terete poziciju
"Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa"za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 423/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.