Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde se vrši na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " .
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala".
3. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 9.000,00 KM terete poziciju
"Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa".


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 423/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.