Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU UREDU ZA INFORMIRANJE

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 6.000,00 KM Uredu za informiranje na ime troškova održavanja WEB site Vlade Federacije BiH.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Ured za informiranje.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 420/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.