Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU UREDU ZA INFORMIRANJE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 6.000,00 KM Uredu za informiranje na ime troškova održavanja WEB site Vlade Federacije BiH.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Ured za informiranje.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 420/02
7. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.