Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA RAD ANGAŽIRANOG TIMA PRAVNIH EKSPERATA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 200.000 KM Vladi Federacije Bosne i Hercegovine , za osiguravanje dijela sredstava na ime naknade za rad angažiranog tima pravnih eksperata, koji zastupaju Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po osnovu tužbe protiv Savezne Republike Jugoslavije.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija iVlada Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 415/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.