Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i člana 16. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA RAD ANGAŽIRANOG TIMA PRAVNIH EKSPERATA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 200.000 KM Vladi Federacije Bosne i Hercegovine , za osiguravanje dijela sredstava na ime naknade za rad angažiranog tima pravnih eksperata, koji zastupaju Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po osnovu tužbe protiv Savezne Republike Jugoslavije.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija iVlada Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 415/02
7. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.