Temeljem članka 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANCIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD SIJEČANJ-OŽUJAK 2002. GODINE OPĆINI GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I


Iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine odobrava se izdvajanje u iznosu od 200.000 KM općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sanaciju i rekonstrukciju putne komunikacije Gornji Vakuf-Uskoplje-Dobrošin-Voljevac.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva" iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine.

III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i općina Gornji Vakuf-Uskoplje.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 83/2002
14. veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.