Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOJ CARINSKOJ UPRAVI ZA PLAĆU OFICIRU ZA VEZU U SECI CENTRU U BUKUREŠTU I ZA DRUGE NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), odobrava se izdvajanje sredstava Federalnoj carinskoj upravi , za plaću oficira za vezu u SECI centru u Bukureštu i za druge naknade koje nemaju karakter plaće u periodu od 1.8.2001. godine do 31.7. 2002. godine u ukupnom iznosu od 46.974 KM i to:
- za plaće i naknade 42.318,36 KM
- za doprinos poslodavca 4.655,64 KM.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Federalna carinska uprava, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 412/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.