Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), i člana 17. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU NA IME UPLATE KOMUNALNE NAKNADE ZA TURISTIČKI OBJEKAT U TRPNJU

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 7.656,54 KM Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH na ime troškova uplate komunalne naknade za turistički objekat na teritoriji Republike Hrvatske u Općini Trpanj.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke odnose se na period od proteklih 5 godina i to za: 1997., 1998., 1999., 2000. i 2001. godinu, za svaku godinu komunalna naknada iznosi 1.531,31 KM odnosno (5.757,72 Kn), što ukupno iznosi 7.656,54 KM odnosno (28.788,60 Kn).

III

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva zamjenika premijera FBiH" u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 407/02
7. augusta/kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.