Na temelju članka 70. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija i Upravnog odbora Lutrije BiH, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA KLUBOVA U KOJIMA SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se ukupan broj klubova u kojima se mogu priređivati igre na sreću na automatima , na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

II

Na teritoriji Federacije može djelovati 28 klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima a na temelju odobrenja Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija.

III

U ukupan broj klubova u kojima se mogu priređivati igre na sreću na automatima iz točke II ove odluke ne ulazi broj klubova u kojima igre na sreću na automatima priređuje Lutrija BiH, s tim da ukupan broj automata Lutrije BiH ne može iznositi više od 550 automata.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 396/02
kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.