Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

I

Federalnom ministarstvu trgovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine se vrši na slijedeći način:
1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 77.800,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala " za isti iznos.
2. Doprinosi poslodavca u iznosu od 17.800,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" za isti iznos.
3. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 80.600,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" za isti iznos.
4. Izdaci za energiju u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" za isti iznos.
5. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 8.000,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 394/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.