Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

I

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za statistiku se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 40.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " u istom iznosu.
2. Nakande troškova uposlenih u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Izdaci za usluge prijevoza i goriva" u istom iznosu.
3. Nakande troškova uposlenih u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalni zavod za statistiku i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 391/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.