Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA - FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 15.698,36 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" u istom iznosu.

III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 389/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.