aNa temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU UPRAVU ZA CIVILNU ZAŠTITU


I

Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu civilne zaštite se vrši na slijedeći način:
1.Izdaci za energiju u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine" .


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 387/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.