Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1.Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 35.088,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" za isti iznos.
2. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 90.000,00 KM terete poziciju
"Putni troškovi" i "Ugovorene usluge".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 385/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.