Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA-FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OD KANTONALNIH MINISTARSTAVA UNUTARNJIH POSLOVA

I

Potraživanja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova od kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova na ime školovanja policajaca u periodu 1999. do 2001. godine se otpisuju.
Otpisuju se potraživanja od kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova u slijedećim iznosima:
Hercegovačko-neretvanski kanton 134.540,80 KM
Srednje-bosanski kanton 91.956,00 KM
Zeničko-dobojski kanton 130.116,00 KM
Unsko-sanski kanton 223.245,00 KM
Tuzlanski kanton 125.946,40 KM
Bosansko-podrinjski kanton 230.122,00 KM
Posavski kanton 16.100,00 KM
Herceg-bosanski kanton 92.000,00 KM

II

Zadužuju se gore navedena kantonalna ministarstva unutarnjih poslova da na ime otpisanog potraživanja nabave policijsku opremu prema prioritetima kako to utvrde kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, najdalje do kraja 2004.godine.

III

Zadužuje se Federalno ministarstvo unutarnjih poslova-Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da prilikom godišnjeg popisa postupi po odredbama čl. 65.-67. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/99 i 6/02).

IV

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutarnjih poslova-Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 384/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.