Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA-FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA OD KANTONALNIH MINISTARSTAVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na ime školovanja policajaca u periodu 1999. do 2001. godine se otpisuju.
Otpisuju se potraživanja od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u slijedećim iznosima:
Hercegovačko-neretvanski kanton 134.540,80 KM
Srednje-bosanski kanton 91.956,00 KM
Zeničko-dobojski kanton 130.116,00 KM
Unsko-sanski kanton 223.245,00 KM
Tuzlanski kanton 125.946,40 KM
Bosansko-podrinjski kanton 230.122,00 KM
Posavski kanton 16.100,00 KM
Herceg-bosanski kanton 92.000,00 KM

II

Zadužuju se gore navedena kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova da na ime otpisanog potraživanja nabave policijsku opremu prema prioritetima kako to utvrde kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, najdalje do kraja 2004.godine.

III

Zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova da prilikom godišnjeg popisa postupi po odredbama čl. 65.-67. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/99 i 6/02).

IV

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 384/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.