Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FINANSIJSKU POLICIJU -FINANCIJSKU POLICIJU

I

Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Finansijsku policiju-Financijsku policiju se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 66.500,00 KM terete poziciju
"Nabavkaopreme" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Finansijska policija-Financijska policija i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 383/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.