Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU OPĆINI TEŠANJ

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 172.000,00 KM općini Tešanj za saniranje posljedica prouzrokovanim obilnim kišama.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava za civilnu zaštitu , svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 380/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.