Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o pravima i dužnostima republičkih organa i korištenju sredstava u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", br. 33/81 i 29/90) a u vezi sa članom 4. Zakona o pretvorbi društvene svojine ("Službeni list RbiH", broj 33/94) koji u skladu sa članom IX.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O KORIŠTENJU OBJEKATA U KOMPLEKSU "RAMIZ SALČIN" U SARAJEVU

I

Ovom odlukom utvrđuje se pravo korištenja objekata u kompleksu "Ramiz Salčin" u Sarajevu (svi izgrađeni objekti i postojeća infrastruktura).

II

Objekti iz tačke I ove odluke dodjeljuju se na korištenje slijedećim državnim i federalnim organima, i to:
- objekat označen brojem 88 i 102 dodjeljuju se Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova;
- objekat označen brojem 100 sa pripadajućim depadansom dodjeljuje se Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine;
- objekat označen brojem 104 dodjeljuje se Sudu Bosne i Hercegovine.

III

Do konačnog urbanističkog rješenja infrastrukturni i pomoćni objekti koji čine sastavni dio kompleksa "Ramiz Salčin" privremeno se dodjeljuju na korištenje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.

IV

Pravo korištenja i prenos prava korištenja objekata iz tačke I ove odluke vrši se bez naknade.

V

Danom stupanja na snagu ove odluke korisnici iz tačke II ove odluke preuzimaju obaveze redovnog investicionog i tekućeg održavanja dodijeljenih objekata.
Za investicione radove na objektima koji su predmet ove odluke potrebna je saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).
Sve troškove koji proisteknu iz ove odluke snose korisnici iz tačke II ove odluke.

VI

Objekti i smještajni kapaciteti koji su predmet ove odluke mogu se koristiti samo u skladu sa tačkom II ove odluke i ne mogu se prenositi na druga pravna i fizička lica, bez saglasnosti Vlade Federacije.

VII

Ovlašćuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da zaključi ugovore sa korisnicima iz tačke II ove odluke o korištenju kojim će se regulisati sve elementi bitni za realizaciju ove odluke.

VIII

Za realizaciju ove odluke zadužuje se se Federalno ministarstvo odbrane- Federalno ministarstvo obrane, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

IX

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o prenosu prava privremenog korištenja vojnog kompleksa "Ramiz Salčin" u Sarajevu na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/99) i Ispravka Odluke ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/99).

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 411/02
7. augusta/kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.