Temeljem članka 31. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O FINANCIJSKOJ POTPORI ZA
DOVRŠETAK IZGRADNJE STANOVA ZA RVI I OBITELJI POGINULIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

I

Točka II, alineja 2. Odluke Vlade Federacije BiH o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za RVI i obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, broj 168/02 od 8. travnja 2002. godine, mijenja se i glasi:
- Iznos od 685.640,00 KM (slovima:šestoosamdesetpettisućašestočetrdeset KM) na žiro-račun izvođača radova na objektu M-19 u Tomislavgradu, građevinskoj tvrtki "Moj dom" iz Tomislavgrada, broj 3382302200258523 otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. - poslovnica Tomislavgrad.
- Iznos od 64.360,00 KM (slovima:šezdesetčetiritisućetristošezdeset KM) na žiro račun riznice Kantona 10 u Livnu broj 3401102011814810, otvoren kod LT Komercijalne banke Livno.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 406/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.