Na osnovu člana 31. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O FINANSIJSKOJ POTPORI ZA DOVRŠETAK
IZGRADNJE STANOVA ZA RVI I PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

I

Tačka II, alineja 2. Odluke Vlade Federacije BiH o finansijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za RVI i porodice šehida i poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata, broj 168/02 od 8. aprila 2002. godine, mijenja se i glasi:
- Iznos od 685.640,00 KM (slovima:šestoosamdesetpethiljadašestočetrdeset KM) na žiro-račun izvođača radova na objektu M-19 u Tomislavgradu, građevinskoj tvrtki "Moj dom" iz Tomislavgrada, broj 3382302200258523 otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. - poslovnica Tomislavgrad.
- Iznos od 64.360,00 KM (slovima:šezdesetčetirihiljadetristošezdeset KM) na žiro račun riznice Kantona 10 u Livnu broj 3401102011814810, otvoren kod LT Komercijalne banke Livno.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 406/02
7. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.