Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), a u svezi sa člankom 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O USVAJANJU I REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA
POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI - TRANSFER OSTALIM GRANAMA INDUSTRIJE

I

Ovom odlukom usvaja se Program utroška sredstava tekućih transfera za poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer ostalim granama industrije u iznosu od 1.500.000,00 KM.

II

Program iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije "Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer ostalim granama industrije" ("Službne novine Federacije BiH", broj 12/02).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu a o utrošku sredstava izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 398/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.


PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA POTICAJ INDUSTRIJSKOJ
PROIZVODNJI - TRANSFER OSTALIM GRANAM INDUSTRIJE

I

Radi pokretanja i osiguranja kontinuiteta proizvodnje, jačanja gospodarske osnove i uspješnog poslovanja, ovim programom se utvrđuje financijska pomoć realizaciji razvojnih programa industrijskih proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine , u kupnom iznosu od 1.500.000,00 KM, a na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije "Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer ostalim granama industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

II

Nakon sagledavanja rezultata poslovanja u 2001. godini, stupnja izmirenja obveza iz osnova poreza i doprinosa, profitabilnosti ponuđenih programa i mogućnostima plasmana proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta odnosno zbrinjavanja tehnološkog viška radnika, biznis planova sa ekonomsko-tehnološkim pokazateljima o opravdanosti investicionih ulaganja , sredstva iz točke I ovog programa raspoređuju se , kako slijedi:

Željezari "Zenica" d.o.o. Zenica 300.000,00 KM
za realizaciju Programa formiranja linije za preradu otpada na bazi crnih i
obojenih metala
Željezari "Zenica" d.o.o. Zenica 80.000,00 KM
za realizaciju Programa formiranja radionice za izradu ukrasne bravarije i kovanih
proizvoda za poljoprivredu i domaćinstvo
Željezari "Zenica" d.o.o. Zenica 250.000,00 KM
za realizaciju Programa formiranja tvornice klasične graditeljske armature
KTK "Visoko", Visoko Fabrika gumene obuće 300.000,00 KM
za realizaciju Programa povećanja obima proizvodnje
TVT "Livtex" d.o.o. Livno 100.000,00 KM
za realizaciju Programa osposobljavanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda
"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša 300.000,00 KM
za realizaciju Programa ulaganja u razvoj prerade voća i povrća
"Energoinvest-Livnica", d.j.l. Sarajevo 170.000,00 KM
za realizaciju Programa pokretanja-održavanja proizvodnje.