Temeljem članka 15a. Zakona o posebnom o posebnom porezu na pivo ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 i 52/01), članka 11a. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 i 29/02), članka 10a. Zakona o posebnom porezu na kavu ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 i 52/01), članka 25a. Zakona o posebnom porezu na alkohol ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 i 52/01) i članka 15a. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 51/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O UVJETIMA ZA POVRAT POSEBNIH POREZA ZA PIVO, NAFTU I NAFTNE DERIVATE,
ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA, BEZALKOHOLNA PIĆA I KAVU PRODATE U REPUBLIKU SRPSKU I BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se pravo na povrat posebnih poreza po osnovu alokacije posebnih poreza na pivo, naftu i naftne derivate, alkohol, bezalkoholna pića i kavu ( u daljnjem tekstu: akcizni proizvodi) prodate u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

II

Pravo na povrat ima proizvođač i uvoznik akciznih proizvoda iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su izvršili prodaju akciznih proizvoda ovlaštenim kupcima u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, u slučaju da:
1. trajno prestane sa radom,
2. prestane da obavlja spoljnotrgovinsku djelatnost,
3. ne iskoristi pravo na akontaciju za plaćanje budućih obveza u roku od jedne godine.

III

Pravo na povrat porezni obveznik ostvaruje pod uvjetima i na osnovu dokumentacije propisane Zakonaom o posebnom porezu na pivo, Zakonom o posebnom porezu na naftne derivate, Zakonom o posebnom porezu na alkohol, Zakonom o posebnom porezu na bezalkoholna pića i Zakonom o posebnom porezu na kavu.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 397/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.