Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA CARINSKU UPRAVU

I

Carinskoj upravi odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .

II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosnei Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu se vrši na sljedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 650.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" u iznosu od 500.000,00 KM, "Izdaci za usluge prijevoza
i goriva" u iznosu od 20.000,00 KM, "Izdaci za tekuće održavanje" u iznosu od
40.000,00 KM, "Izdaci osiguranja, bankarskih usluga" u iznosu od 15.000,00
KM, i "Ugovorene usluge" u iznosu od 75.000,00 KM..
2. Nabavka opreme u iznosu od 150.000,00 KM terete poziciju "Rekonstrukcija
i adaptacija carinskih prelaza" u iznosu od 150.000,00 KM.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Carinska uprava i Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 392/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.