Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA URED ZA INFORMIRANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosnei Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 4.950,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 388/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.