Na osnovu člana 59. stav 1. a u vezi sa članom 34. Zakona o proračunima -budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), člana 21. Uredbe o računovodstvu proračuna-budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/98) i člana 42. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna-budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi


ODLUKU
O PRODUŽETKU FISKALNE 2001. GODINE


I

Za period od 1.1. do 19.1.2002. godine produžuje se fiskalna 2001. godina za federalni budžet i federalne budžetske korisnike s tim da se godišnji obračun podnosi sa 31.12.2001. godine.

II

Ministar finansija - financija je obavezan za budžet i budžetske korisnike donijeti uputstvo o izradi godišnjeg obračuna za 2001. godinu kojim će se utvrditi iznos prihoda i primitaka i izdataka naplaćenih i isplaćenih u periodu 1.1. - 19.1.2002. godine koji treba biti priznat u računovodstvenom razdoblju 1.1. -31.12.2001. godine.

III

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i svi budžetski korisnici.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se za fiskalnu 2001. godinu.


V broj 77/2002
4. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.