Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU GARANCIJE ZA KREDITNO ZADUŽENJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom daje se garancija za kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine radi nabavke terminalnog radara za kontrolu letenja Sarajevo.

II

Osnov za kreditno zaduženje su operativna sredstva na računu Federalne dirkcije civilne avijacije/zrakoplovstva naplaćena po osnovu terminalnih i navigacijskih usluga kao i na osnovu sredstava obezbijeđenih iz preleta zračnog prostora BiH:
1. u iznosu od 3.000.000,00 KM do kraja 2002. godine i
2. iznos od 1.000.000 KM za svaku narednu godinu.

III

Garancija se daje za kreditno zaduženje na preostali dio iznosa kupoprodajne cijene terminalnog radara nakon potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuđačem po obavljenoj tenderskoj proceduri.

IV

Ovlašćuje se federalni ministar finansija/financija i federalni ministar prometa i komunikacija da potpišu ugovor o kreditnom zaduženju odnosno ugovor o kupoprodaji terminalnog radara, a koji će i pratiti realizaciju ugovora svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 355/2002
18. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.