Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

 

 

ODLUKU

O  RASPOREDU SREDSTAVA BUDŽETA

U 2002. GODINI ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I DRUGE ORGANIZACIJE

 

I

 

 Iz Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se finansiranje udruženja građana i drugih organizacija u ukupnom iznosu od  1.690.000,00 KM, i to:

 

Redni

broj

NAZIV UDRUŽENJA

Raspored sredstava u 2002. godini

(u KM)

 1

Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”

 65.000

 2

Hrvatsko društvo “Napredak”

 40.000

 3

Srpsko kulturno društvo “Prosveta”

 40.000

 4

Jevrejsko kulturno duštvo “La Benevolencija”

 25.000

 5

Akademija za nauku i umjetnost BiH

 80.000

 6

Vijeće kongresa bošnjačko-muslimanskih intelektualaca

 25.000

 7

Društvo bošnjačko-hrvatskog prijateljstva

 10.000

 8

Rijaset islamske zajednice

 40.000

 9

Vrhbosanska nadbiskupija

 35.000

10

Franjevačak teologija

 25.000

11

Sinanova tekija

 20.000

12

Pravoslavna zajednica

 25.000

13

Savez slijepih građana Federacije BiH - za informacioni sistem slijepih

 20.000

14

Savezn udruga slijepih osoba Mostar

 5.000

15

Savez protiv alkoholizma i drugih toksikomanija BiH

 30.000

16

Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika

 10.000

17

Udruženje logopeda

 5.000

18

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca

 80.000

19

Udruga obitelji poginulih Mostar

 30.000

20

Savez ratnih vojnih invalida BiH

 80.000

21

Udruga HVIDR-a Mostar

 30.000

22

Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana”

 40.000

23

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB

 20.000

24

Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog

 antifašističkog rata BiH

 30.000

25

Savez demobilisanih boraca odbrambenooslobodilačkog rata 1992.-1995.

 40.000

26.

Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana” Brčko

 10.000

27

Udruženje dobitnika najvećih ratnih prizanja u Federaciji BiH

 20.000

28

Vatrogasni savez zajednica FBiH

 15.000

29

Vatrogasni savez HZ HB Mostar

 5.000

30.

Matica iseljenika BiH

 40.000

31

Hrvatska matica iseljenika u FBiH

 15.000

32

Pokret gorana

 15.000

33

Savez inovatora BiH

 20.000

34

Unija ženskih asocijacija ŽAR

 20.000

35

Srpsko građansko vijeće

 35.000

36

Savez novinara

 10.000

37

Udruga hrvatskih novinara

 5.000

38

Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih-Narodna tehnika

 30.000

39

Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih BiH

 25.000

40

MDD Merhamet Sarajevo

 40.000

41

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

 10.000

42

Karitas Biskupske konferencije BiH

 10.000

43

Caritas Biskup. Mostar-Duvno i Trebinje

 10.000

44

Savez logoraša BiH

 40.000

45

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata Mostar

 10.000

46

Internacionalna liga humanista Sarajevo

 40.000

47

Društvo pisaca BiH

 30.000

48

Naša djeca

 20.000

49

Planinarski savez BiH

 5.000

50

Crveni križ Federacije BiH

 20.000

51

Viktimološko društvo BiH

  5.000

52

Forum parlamentaraca

 30.000

53

 Unija Roma BiH

 10.000

54

Centar za unapređenje, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 10.000

55

Savez izviđača FBiH

 10.000

56

Savez za sport i rekreaciju invalida BiH

 10.000

57

Interreligijski zbor “Pontanima”

 10.000

58

 “Majke Srebrenice” Podrinje

 20.000

59

Asocijacija sjedeće odbojke

 10.000

60

 Stijene – Široki Brijeg

 10.000

61

 Udruženje paraplegičara Cazin

 5.000

62

 Savez logoraša BiH

– Centar za istraživanje i dokumentaciju

 50.000

63

Zajednica tehničke kulture Federacije BiH

 90.000

64

 Hrvatsko narodno vijeće

 10.000

65

 “Obrazovanje gradi BiH”

 30.000

66

 “Kruh Svetog Ante”

 10.000

67

 Fondacija “Fondeko”

 20.000

Ukupno

1.690.000

 

II

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se sa pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu "Transfer udruženjima građana i drugim organizacijama".


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Stručna služba Vlade Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija..

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 353/2002
18. jula / srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.