Na temelju čl. 38. i 32. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU UDRUGAMA CIVILNIH INVALIDA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 450.000,00 KM za devet udruga civilnih invalida i to:

1. Savez slijepih građana Federacije BiH - 50.000,00 KM;
2. Savez udruženja građana oštećenog sluha BiH - 50.000,00 KM;
3. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH - 50.000,00 KM;
4. Savez distrofičara Federacije BiH - 50.000,00 KM;
5. Savez udruženja za pomoć mentalno retardiranim osobama u Federaciji BiH - 50.000,00 KM;
6. Savez udruženja građana oboljelih od multiple skleroze BiH - 50.000,00 KM;
7. Savez udruženja građana oboljelih od poliomyelitisa, povreda mozga i kičmene moždine - 50.000,00 KM;
8. Savez udruženja građana invalida rada u Federaciji BiH - 50.000,00 KM;
9. Unija udruženja građana civilnih žrtava rata Federacije BiH - 50.000,00 KM.

II

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se sa pozicije "Transfer za civilne invalide (devet udruga) Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 352/2002
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.