Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

I

Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosnei Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica se vrši na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 12.000,00 KM terete poziciju " Izdaci za
energiju".
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 22.200,00 KM terete pozicije
"Izdaci za usluge prijevoza i goriva" u iznosu od 4.200,00 KM i
18.000,00 KM "Ugovorene usluge".

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 351/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.