Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU UPRAVU ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

I

Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosnei Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove se vrši na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 8.592,00 KM terete poziciju " Bruto plaće i
naknade".
2. Izdaci za energiju u iznosu od 3.294,00 KM terete pozicije "Naknade troškova
uposlenih" i "Doprinosi poslodavca".
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 8.934,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge".
4. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 1.532,00 KM terete pozicije:
"Bruto plaće i naknade uposlenih", "Doprinosi poslodavca" i "Ugovorene
usluge".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 350/02
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.