Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

I

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobravaju se dodatna sredstva po osnovu preraspodjele pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Dodatna sredstva se dodjeljuju na pozicijama:
1. Transfer za veterinarstvo u iznosu od 1.200.000,00 KM
2. Transfer za vodoprivredu u iznosu od 900.000,00 KM
3. Transfer za poljoprivredu u iznosu od 2.100.000,00 KM smanjivanjem pozicije "Izdaci
za kamate" za 4.200.000,00 KM.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 348/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.