Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

I

Zavodu za javno zdravstvo odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo se vrši na sljedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 23.794,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
2. Izdaci za energiju u iznosu od 23.996,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 55.696,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
4. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 22.160,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
5. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 30.024,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
6. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 68.930,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
7. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 5.590,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
8. Ugovorene usluge u iznosu od 120.400,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
9. Naknade troškova uposlenih u iznosu 71.692,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Zavod za javno zdravstvo.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 347/02
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.