Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU KOMISIJU ZA IZBOR I IMENOVANJE SUDIJA

I

Federalnoj komisiji za izbor i imenovanje sudija odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za izbor i imenovanje sudija se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Putni troškovi" za isti iznos.
2. Ugovorene usluge u iznosu od 8.967,00 KM terete poziciju
"Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna komisija za izbor i imenovanje sudija i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 346/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.