Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Ureda potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za energiju u iznosu od 4.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge".
2. Izdaci za nabavku materijala u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge".
3. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge".
4. Nabavka opreme u iznosu od 20.000,00 KM tereti poziciju "Ugovorene usluge ".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 344/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.